IĮ PROTEROS SERVISAS privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. V. Kvedaro įmonė „PROTEROS SERVISAS“ (toliau – IĮ PROTEROS SERVISAS, „mes“), gerbdama savo autoservisų klientų, taip pat interneto svetainės www.proterosservisas.lt lankytojų teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių įgyvendinimą.

1.2. IĮ PROTEROS SERVISO privatumo politika (toliau – Privatumo politika) – tai įmonės patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo taisyklės.

1.3. Privatumo politikos tikslas – nustatyti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką ir užtikrinti, kad bus laikomasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, nuostatų.

1.4. Naudodamiesi IĮ PROTEROS SERVISAS teikiamomis paslaugomis, interneto svetaine www.proterosservisas.lt bei suteikdami IĮ PROTEROS SERVISAS savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis. Mes naudojame Jūsų asmens duomenis vykdydami savo veiklą bei teikdami paslaugas Jums. Mūsų tikslas yra tvarkyti tik tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs savo noru mums pateikėte prieš tai gavę išsamią informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus bei tuos duomenis, kurie yra būtini paslaugų užsakymų, sutarčių su Jumis vykdymui, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimui ir mūsų veiklos vykdymui. Su privatumo politika galima bet kada susipažinti interneto svetainėje www.proterosservisas.lt.

 1. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio Asmens duomenys yra tvarkomi IĮ PROTEROS SERVISAS Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

2.3. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.4. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.5. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję Asmens duomenys.

2.6. Klientas – asmuo, kuris naudojasi IĮ PROTEROS SERVISAS teikiamomis paslaugomis, taip interneto svetainės www.proterosservisas.lt siūlomomis paslaugomis, interneto svetainės www.proterosservisas.lt lankytojas, socialinio tinklo Facebook paskyros PROTEROS SERVISAS lankytojas.

III. Asmens duomenų valdytojo duomenys

3.1. V. Kvedaro įmonė „PROTEROS SERVISAS“, juridinio asmens kodas 148333670, PVM mokėtojo kodas LT100005894312, buveinės adresas Aukštaičių g. 29-2, LT-36203 Panevėžys, el. svetainės adresas www.proterosservisas.lt tel.+370 652 40175, el. pašto adresas info@proterosservisas.lt.

 

 1. Asmens duomenų apsaugos tvarkymo principai

4.1. IĮ PROTEROS SERVISAS tvarkydama asmens duomenis, laikosi šių principų:

4.1.1. teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principo, reiškiančio, kad asmens duomenys tvarkomi turint teisinį pagrindą, nepažeidžiant įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

4.1.2. asmens duomenų tikslo apribojimo principo – Asmens duomenys renkami Privatumo politikoje nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

4.1.3. asmens duomenų kiekio mažinimo principo – užtikrina, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;

4.1.4. tikslumo principo – užtikrina, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;

4.1.5. saugojimo trukmės apribojimo principo – Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

4.1.6. vientisumo ir konfidencialumo principas – Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 

 1. Asmens duomenų šaltiniai

5.1. Asmens duomenys gaunami:

5.1.1. Iš duomenų subjekto, kuris juos laisvu noru pateikia, užsakydamas IĮ PROTEROS SERVISAS teikiamas paslaugas tiesiogiai ar el. paštu, užpildydamas užklausos formą interneto svetainėje www.proterosservisas.lt, socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje PROTEROS SERVISAS ar susisiekdamas telefonu/SMS žinute.

5.1.2. Tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos laisvu noru pateikia IĮ PROTEROS SERVISAS, pasirašydamas paslaugų teikimo sutartį (pvz.: paraišką automobilio remontui ar kitos formos sutarties galią turintį dokumentą).

5.1.3. Iš duomenų subjekto, kuris juos laisvu noru tiesiogiai ar el. paštu, telefonu/SMS žinute IĮ PROTEROS SERVISAS pateikia,  kreipdamasis su užklausomis, prašymais, skundais.

5.1.4. Tam tikrais atvejais jau tvarkomi duomenų subjekto anksčiau pateikti asmens duomenys, pvz.: jei duomenų subjektas yra esamas ar buvęs IĮ PROTEROS SERVISAS klientas.

 1. VI. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

6.1. IĮ PROTEROS SERVISAS Asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

6.1.1. Svetainėje www.proterosservisas pateikiamų ir kitų IĮ PROTEROS SERVISAS siūlomų paslaugų užsakymo;

6.1.2. IĮ PROTEROS SERVISAS teikiamų paslaugų sutarčių sudarymo ir įgyvendinimo;

6.1.3. paslaugų gerinimo ir analizės;

6.1.4. duomenų subjektų užklausų, prašymų, skundų nagrinėjimo;

6.1.5. darbuotojų, praktikantų atrankų;

6.1.6. tiesioginės rinkodaros;

6.1.7. darbuotojų, turto bei klientų saugumo užtikrinimo IĮ PROTEROS SERVISO patalpose bei teritorijoje tikslu.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo pagrindas Duomenų tvarkymo terminas

Paslaugų užsakymo; sutarties sudarymo ir vykdymo

Klientui užsakant PROTEROS SERVISO teikiamas paslaugas el. paštu, užpildant užklausos formą interneto svetainėje www.proterosservisas.lt ar susisiekiant telefonu/SMS žinute, pasirašant paslaugų teikimo sutartis

 

Vardas

Pavardė

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresas

Duomenys, susiję su paslaugų užsakymu, pvz.:  transporto priemonės markė, modelis, valstybinis numeris

Duomenų subjekto sutikimas Kol pasiekiamas duomenų tvarkymo tikslas

Veiklos gerinimo ir analizės

Siekiant vykdyti statistinę ir kitą analizę, nuolat tobulinant internetinės svetainės www.proterosservisas turinį

Prisijungimų IP adresai

Naršymo elektorinėje svetainėje istorija

Komunikacijos istorija (el. laiškai)

Duomenų subjekto sutikimas 2 (dveji metai) arba kol pasiekiamas duomenų tvarkymo tikslas

Duomenų subjektų užklausų, prašymų, skundų nagrinėjimo

Duomenys tvarkomi, Klientams susisiekiant elektroniniu paštu, pateikiant užklausą, skundą, užduodant ir pateikiant bet kokią kitokią informaciją interneto svetainėje

Vardas

Pavardė

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresas

Duomenų subjekto sutikimas, paslaugų sutarties vykdymas, BDAR 1 (vieneri) metai nuo užklausos, prašymo, skundo padavimo (arba kol pasiekti asmens duomenų tvarkymo tikslai)
Darbuotojų, praktikantų atrankų

Vardas

Pavardė

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresas

Informacija apie išsilavinimą, darbo patirtį, kalbų mokėjimą ir kt.gebėjimus

Duomenų subjekto sutikimas Atrankos laikotarpiu arba 1 (vieneri) metai, jei gaunamas atskiras kandidato sutikimas
Tiesioginės rinkodaros (siunčiant pasiūlymus, informaciją apie vykdomas akcijas, naujienas)

Vardas

Pavardė

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresas

Duomenų subjekto sutikimas 5 (penkeri) metai nuo sutikimo pateikimo dienos
Darbuotojų, turto bei klientų saugumo užtikrinimo – vaizdo stebėjimas IĮ PROTEROS SERVISAS patalpose bei teritorijoje Vaizdo įrašas Duomenų subjekto sutikimo ir/arba  asmenų, turto  apsaugos teisėto intereso pagrindu Ne trumpiau kaip 5 dienas ir ne ilgiau kaip 90 dienų nuo vaizdo įrašymo

VII. Asmens duomenų tvarkymas kandidatų atrankos tikslu

7.1. IĮ PROTEROS SERVISAS renka ir tvarko kandidatų į darbuotojus, praktikantus gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą pretendento pateiktą informaciją atrankos vykdymo tikslu kandidato sutikimo pagrindu, kurį pretendentas išreiškė IĮ PROTEROS SERVISAS ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, pateikdamas ar atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar suteikdamas kitą atrankai aktualią informaciją.

7.2. Siekiant įvertinti pretendento kandidatūrą, rekomendacijų galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tokios informacijos iš Jūsų esamo darbdavio galime teirautis tik gavę Jūsų atskirą sutikimą. Jeigu apsvarsčius Jūsų kandidatūrą mes pasirinksime labiau mūsų keliamus reikalavimus atitinkantį kandidatą, mes galime paprašyti Jūsų atskiro sutikimo tam, kad atrankos metu gautus Jūsų asmens duomenis išsaugotume ir naudotume juos kitų personalo atrankų vykdymo tikslu bei dėl to su Jumis susisiektume.

7.3. Jei gausime tokį Jūsų sutikimą, aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo sutikimo gavimo dienos. Davę tokį sutikimą, turite teisę bet kada jį atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Jei šia teise pasinaudosite, mes nedelsdami imsimės veiksmų, kad Jūsų Asmens duomenis sunaikintume.

7.4. Tuo atveju, jei kandidatas į darbuotojus, praktikantus neišreiškė savo atskiro sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis pasibaigus atrankai, asmens duomenis IĮ PROTEROS SERVISAS įsipareigoja ištrinti ir/ar sunaikinti.

 

VIII. Tiesioginė rinkodara

 

8.1. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant pasiūlymus, informaciją apie vykdomas akcijas, naujienas), Jums išreiškus sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

8.2. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais.

8.3. IĮ PROTEROS SERVISAS nebetvarko Duomenų subjekto asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais (nedelsiant sunaikina), kai tik Duomenų subjektas paprieštarauja duomenų tvarkymui tokiu tikslu.

8.4. Jūsų atsisakymas gauti pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Apie nesutikimą arba savo sutikimo atšaukimą Jūs galite mus informuoti el. paštu info@proterosservisas.lt arba telefonu +370 652 40175.

8.5. Tiesioginės rinkodaros tikslais IĮ PROTEROS SERVISAS tvarko Jūsų asmens duomenis 5 (penkis) metus nuo sutikimo davimo momento, išskyrus, jei Jūs atšaukiate savo sutikimą ar nebesutinkate leisti IĮ PROREROS SERVISAS Jūsų duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu.

 1. Darbuotojų, turto bei klientų saugumas (vaizdo stebėjimas IĮ PROTEROS SERVISAS patalpose bei teritorijoje)

9.1. Vaizdo stebėjimas IĮ PROTEROS SERVISAS patalpose bei teritorijoje vykdomas siekiant užtikrinti darbuotojų, turto bei klientų saugumą ir viešąją tvarką. Informacija renkama ir susijusių incidentų tyrimui.

9.2. Apsaugos kameromis filmuojamos IĮ PROTEROS SERVISAS patalpos (remonto darbų (techninio aptarnavimo) patalpos), automobilių stovėjimo aikštelė ir serviso prieigos.

9.3. Vaizdo duomenys įrašomi ir saugomi ne trumpiau kaip 5 dienas ir ne ilgiau kaip 90 dienų ir pasibaigus šiam terminui yra sunaikinami.

9.4. Prieš patenkant į IĮ PROTEROS SERVISAS teritoriją ir patalpas, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, yra aiškiai pateikiama informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą, matomoje vietoje patalpintais informaciniais pranešimais.

9.5. Jeigu vaizdo duomenys naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

9.6. Užtikriname, kad vaizdo stebėjimas nėra vykdomas patalpose, kuriose duomenų subjektai pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pvz., tualetuose, persirengimo kambariuose ir pan).

 1. X. Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

10.1. Asmens duomenis IĮ PROTEROS SERVISAS renka ir tvarko tik teisėtais pagrindais:

10.1.1. IĮ PROTEROS SERVISAS ir svetainėje www.proterosservisas.lt teikiamų paslaugų užsakymo, paslaugų sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindas. Taikomas, kai Jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas įvykdyti mūsų įsipareigojimus Jums pagal užsakymus ar sutartis, pvz.: suteikti kokybiškas autoserviso paslaugas.

10.1.2. Teisės aktų reikalavimo pagrindas. Taikomas, kai mes esame įstatymų ar kitų teisės aktų įpareigoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pvz.: mokesčių apskaitos tikslais, duomenų teikimas viešojo administravimo institucijoms ir pan.

10.1.3. Asmens sutikimo teisinis pagrindas. Tam tikrais atvejais Klientų duomenys tvarkomi tik prieš tai gavus sutikimą. Sutikimą tvarkyti asmens duomenis galite atsiimti bet kuriuo metu susisiekę el. paštu info@proterosservisas.lt

10.1.4. Teisėtų interesų teisinis pagrindas. Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tais atvejais, kai tam turime teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų interesų ir teisių apsaugos.

10.1.5. Nurodžius valstybės įgaliotoms institucijoms, pvz.: policijai, teisminės valdžios institucijoms ir pan.

 1. XI. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

11.1. Asmens duomenys gali būti perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims (duomenų tvarkytojams), su kuriomis esame sudarę sutartis (IT paslaugų, buhalterinės apskaitos ir pan.), ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina siekiant užtikrinti efektyvų paslaugų Klientams teikimą, įgyvendinti Klientų prašymus, IĮ PROTEROS SERVISAS teisėtus interesus ir verslo poreikius ar to reikalauja galiojantys teisės aktai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais IĮ PROTEROS SERVISAS yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą.

11.2. Asmens duomenys taip pat gali būti teikiami valstybės ir savivaldybės institucijoms, teismams, antstoliams, notarams bei kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymą jiems pavestas funkcijas, galiojančių ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka.

 

XII. Vaikų asmens duomenys

12.1. IĮ PROTEROS SERVISAS supranta, kaip svarbu yra tinkamai apsaugoti vaikų asmens duomenų privatumą. IĮ PROTEROS SERVISAS bei interneto svetainėje www.proterosservisas.lt teikiamos paslaugos nėra pritaikytos vaikams, jaunesniems nei 16 m. IĮ PROTEROS SERVISAS tikslingai nerenka ir nesaugo informacijos apie vaikus, jaunesnius nei 16 m.

 

XIII. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

13.1. IĮ PROTEROS SERVISAS deda visas pastangas, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tik:

13.1.1. kol ši informaciją būtina teikiant Klientui paslaugą ar informaciją;

13.1.2. kol PROTEROS SERVISAS privalo saugoti tokią informaciją, vadovaujantis teisės aktais;

13.1.3. iki kol duomenų subjektas paprašys sunaikinti asmens duomenis.

13.2. Jei galiojantys ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato kokių nors IĮ PROTEROS SERVISAS tvarkomų dokumentų ar kitos informacijos saugojimo laikotarpio, asmens duomenis saugosime tiek, kiek yra būtina nustatytam tikslui pasiekti.

 

XIV. Duomenų saugumas

14.1. Tvarkydama Klientų asmens duomenis IĮ PROTEROS SERVISAS naudoja organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, kuriomis siekia apsaugoti Klientų asmens duomenis nuo neteisėto praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo.

14.2. Siekiant užtikrinti maksimalią asmens duomenų apsaugą, prieiga prie asmens duomenų yra apribota IĮ PROTEROS SERVISAS darbuotojams ir partneriams vadovaujantis „būtina žinoti“ principu.

14.3. Duomenis tvarkantys IĮ PROTEROS SERVISAS darbuotojai yra įpareigoti laikytis griežtų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 

 1. Duomenų subjekto teisės

15.1. Savo asmens duomenų atžvilgiu Duomenų subjektas turi šias teises:

15.1.1. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami.

15.1.2. Teisę kreiptis su prašymu ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Pastebėjus, kad asmens duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs ir norint juos pakeisti.

15.1.3. Prašyti ištrinti duomenis (teisę būti pamirštam). Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad IĮ PROTEROS SERVISAS ištrintų Duomenų subjekto Asmens duomenis. Asmens duomenys nebus panaikinti, jei gavus duomenų subjekto prašymą, bus nustatyta, kad:

 1. asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
 2. duomenų subjektas nėra atšaukęs sutikimo dėl Asmens duomenų tvarkymo;
 3. duomenų subjektas nesutinka su asmens duomenų tvarkymu, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl PROTEROS SERVISO teisėtų interesų;
 4. kai tvarkyti asmens duomenis įpareigoja Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai;
 5. kai asmens duomenis būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.

15.1.4. Teisę apriboti duomenų tvarkymą. Duomenų subjektas turi teisę apriboti galimybę tvarkyti jo Asmens duomenis. Apribojus Asmens duomenų tvarkymą, Duomenų valdytojas nebeatliks jokių veiksmų, išskyrus duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą galima apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:

 1. Duomenų subjekto duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
 2. Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti;
 3. Asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

15.1.5. Teisę į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Duomenų subjektui leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos duomenų subjekto pateiktus asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

15.1.6. Teisę atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą su Asmens duomenų tvarkymu.

15.2. Norint pasinaudoti šiomis teisėmis, galima kreiptis į IĮ PROTEROS SERVISAS pateikiant raštišką prašymą, įskaitant ir elektroninę kreipimosi formą el. paštu info@proterosservisas.lt.

15.3. IĮ PROTEROS SERVISAS informuoja, kad kilus abejonėms dėl Duomenų subjekto gali paprašyti papildomos informacijos tam, jog teisingai jį identifikuotų.

15.4. Gavus Duomenų subjekto prašymą dėl asmens duomenų teisių įgyvendinimo, IĮ PROTEROS SERVISAS įsipareigoja ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, pateikti Duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi pagal Duomenų subjekto pateiktą prašymą.

15.5. Duomenų subjektas, manantis, kad jos teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, www.ada.lt. IĮ PROTEROS SERVISAS rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su IĮ PROTEROS SERVISAS atsakingu atstovu, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

 

XVI. IP adresai ir statistiniai duomenys apie naršymą svetainėje

16.1. IP adresas yra skaičius, suteikiamas Kliento kompiuteriui jungiantis prie interneto. Jis leidžia kompiuteriams ir serveriams atpažinti vienas kitą ir dalintis duomenimis. Apsilankius interneto svetainėje www.proterosservisas.lt, Kliento IP adresas yra užfiksuojamas ir naudojamas sistemų diagnostikos ir apsaugos tikslais. IP adresas taip pat naudojamas sudarant rodiklius, pagal kuriuos nustatomas interneto tinklalapio lankomumas bei naudingumas.

16.2. Nuolat tobulindami interneto svetainę www.proterosservisas.lt siekiame, kad ja naudotis būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Kad galėtume tobulinti svetainės funkcionalumą, turime žinoti, kuri informacija labiausiai domina svetainės www.proterosservisas.lt lankytojus, iš kurių miestų mūsų svetainė lankoma, kiek dažnai lankytojai sugrįžta, kokią naršyklę naudoja ir pan. Šią informaciją renkame naudodami Google Analytics įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis.

16.3. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

 

XVII. Slapukai (cookies)

17.1. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame Slapukus.

17.2. Slapukas – tai nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris Kliento sutikimu įrašomas į Kliento naršyklę arba standųjį Kliento kompiuterio diską. Slapukai padeda IĮ PROTEROS SERVISAS atskirti Klientą nuo kitų Interneto svetainės naudotojų ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

17.3. Apsilankę tinklalapyje www.proterosservisas.lt, pamatysite pranešimą, informuojantį apie slapukų naudojimą svetainėje kartu su prašymu su tuo sutikti. Jūs galite išjungti slapukus tvarkydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jei išjungsite slapukus savo naršyklėje arba kitu būdu, galite negalėti visa apimtimi naudotis svetainės www.proterosservisas.lt funkcijomis. Išsamesnė informacija pateikiama el. adresu aboutcookies.org

17.4. Interneto svetainėje www.proterosservisas.lt slapukai naudojami, kad:

 • atpažintų, ar svetainėje naršo tas pats lankytojas, kuris jau buvo apsilankęs;
 • nustatytų, ar Jūs sutikote, kad slapukai būtų įrašomi įrenginiuose;
 • Ad form ir Google slapukai naudojami Klientų poreikių identifikavimo tikslais;
 • Cloudflare slapukai naudojami interneto svetainės saugumo užtikrinimo tikslu;
 • Issuu slapukai naudojami, suteikiant galimybę Klientams el. svetainėje www.proterosservisas.lt skaityti elektroninius leidinius;
 • Google spalukai naudojami statistinei informacijai apie naršymą el. svetainėje www.proterosservisas.lt gauti.

 

XVIII. Baigiamosios nuostatos

18.1. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu interneto svetainėje www.proterosservisas.lt.

18.2. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Privatumo politikoje aprašytas taisykles.

18.3. Duomenų valdytojas įsipareigoja ne rečiau kaip kartą per vienerius metus peržiūrėti ir atnaujinti Privatumo politikos nuostatas.

18.4. Apie Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus klientai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant interneto svetainėje www.proterosservisas.lt.

18.5. Turint klausimų, pasiūlymų ar pastebėjimų dėl Privatumo politikos, prašome kreiptis el. pašto adresu: info@proterosservisas.lt.

 

Aktuali redakcija nuo: 2019-05-03